NK Tegelwippen

De vakantie is voorbij, het werk weer hervat met goede moed. Wat nog niet voorbij is: het formeren van een nieuwe regering, coronaperikelen en boosheid over de maatregelen en de vaccinatiepas, nieuwe vluchtelingenstromen, klimaat- en milieuproblemen, almaar meer CO2 uitstoot, steeds grotere woningnood, steeds meer schulden, steeds minder vertrouwen. Een aantal van deze problemen wordt al als onoplosbaar beschouwd en het advies luidt: aanpassen aan nieuwe omstandigheden en andere manier van leven. Het is lastig om positief en optimistisch te blijven bij de dagelijkse verslaglegging in de media. Terwijl we ons in de vakantie hadden voorgenomen te berichten over zaken die ons blij maken.

Dat gaan we dan ook gewoon doen!

In de Volkskrant (Haro Kraak15 september 2021) staat een bijzondere reportage die handelt over de verstening van particuliere tuinen en wat dat voor negatief effect heeft voor het stedelijk klimaat. (we hebben er al eerder over bericht).

Citaat:” Nederland is een tegelland. Naar schatting 60 procent van de tuinen binnen de bebouwde kom is betegeld. Dat is slecht nieuws voor bijen en vlinders, maar ook voor de hitte in de stad. Dus houden gemeenten het NK Tegelwippen. Tegels eruit, groen erin.” Op hemelvaartsdag heeft het festival “Dus wat gaan wij doen” plaats gevonden, gericht op oplossingen voor de klimaatcrisis. Een van die campagnes is het NK Tegelwippen met een wedstrijdelement: Amsterdam versus Rotterdam. Er doet reeds een behoorlijk aantal steden mee met dit goede initiatief. Groepen vrijwilligers helpen mensen met teveel steen hun tuin te vergroenen. Het is bewezen dat vergroening van onze stedelijke gebieden een groot positief effect heeft op het leefklimaat, zowel qua temperatuur alsook luchtkwaliteit. 

Wij zijn blij met dit creatieve initiatief en willen er U ook graag op attenderen.

Ga kijken op het net:

www.duswatgaanwijdoen.nl

Klimaatadaptieve en biodiverse steden en dorpen
Het NK Tegelwippen wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd en er strijden 63 gemeenten mee van 30 maart tot 30 september. Gedurende het NK worden in heel Nederland tegels vervangen voor groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand.

Deze wedstrijd is geïnitieerd door DWGWD en Frank Lee en wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ons Water, Amsterdam Rainproof en Rotterdams Weerwoord.

Vakantie ?!

Corona lijkt wel een beetje voorbij , althans in West-Europa. Tenminste als niet het scenario van vorig jaar weer passeert. Daar wil niemand aan denken, blij als iedereen is om uit de beperkingen te treden van ‘opgesloten’, anderhalve meter en mondkapjes (muilkorfjes). Er heerst een bijna uitgelaten stemming van de naderende vakantie en uitzicht om de dingen te kunnen doen die zolang taboe waren of zelfs ronduit verboden. 

Dat schreven wij in de vorige brief, begin juni. Hoe naïef blijkt dat! Op dit moment is het reproductiegetal meer dan twee. Nog niet zo hoog geweest. Wat gaat er terechtkomen van de verwachtingsvolle vakantieplannen, die we min of meer zorgeloos hadden gemaakt? De boodschap is simpel: “een beetje dimmen” en de ideeën bijstellen. Voor ons is het doel gewoon: ‘er even uit’. We hebben tenslotte behoorlijk hard gewerkt en we zijn blij dat we dat hebben kunnen doen. En daar vakantie oorspronkelijk betekent iets anders doen dan we dagelijks deden en de zinnen verzetten, moet dat toch mogelijk zijn zonder verre reizen, vliegen en ‘lekker losgaan’. Ofwel het hoofd leeg en het hart vol. 

Dus we gaan toch iets fijns doen, met het hele gezin. Op stap met de QR van gevaccineerd en een mondkapje in de achterzak. Als we terugzijn kunnen we met frisse moed en elan onze bijdragen leveren aan duurzaamheid en zorg voor milieu en energie.

tot dan !!

PS1: Geniet U ook van een prettige vrije tijd en blijf ver van de delta.

PS2: Na delta komt epsilon in het Griekse alfabet. Goed om te weten.

Mjøstårnet

Inflatiespook

Corona lijkt wel een beetje voorbij , althans in West-Europa. Tenminste als niet het scenario van vorig jaar weer passeert. Daar wil niemand aan denken, blij als iedereen is om uit de beperkingen te treden van ‘opgesloten’, anderhalve meter en mondkapjes (muilkorfjes). Er heerst een bijna uitgelaten stemming van de naderende vakantie en uitzicht om de dingen te kunnen doen die zolang taboe waren of zelfs ronduit verboden. We zien de coronastatistieken naar de binnenpagina’s van de krant verdwijnen en de ‘oude’ problemen krijgen weer de grootste aandacht. Klimaat voorop natuurlijk en daarbij de vraagstukken van de CO2 uitstoot en de stikstof. Politiek kan/wil zich helaas (nog) niet binden aan verregaande maatregelen die mondiaal nodig zijn. Hier, ter lande, wil de regering maar niet komen tot een nieuwe regering. Het zijn dezelfde hoofdrolspelers die al geruime tijd bezig zijn zichzelf opnieuw uit te vinden en ze maken helemaal geen haast. Persoonlijk geharrewar heeft kennelijk de prioriteit. 

Een van de effecten van post-corona en de ‘wederopbouw’ is dat de economie zich razendsnel herstelt. Daarbij lopen we snel tegen grenzen op. Er wordt tekort ervaren: tekort aan energie, maar vooral tekort aan grondstoffen. Mining lag al een poosje op halve kracht en dat wreekt zich nu. Het gevolg is dat de prijzen fors de lucht in gaan. Niet alleen de huizenmarkt is ontploft, ook het bouwen (een miljoen woningen gevraagd!?) wordt veel duurder. De veel hogere kosten worden natuurlijk doorberekend en daar gaat de koopkracht, die toch al onder druk stond. Dus: vakbonden verlangen hogere salarissen, al zichtbaar in de nieuwe afgesloten CAO’s. Inflatie is het gevolg en als de inflatie niet beheersbaar zal blijken (onverhoopt!), is de beer los. Wij, speler in de wereld van bouw en onderhoud, merken dat nu al flink. We zijn ook genoodzaakt onze offertes in de pas te laten lopen met de ontwikkelingen, hoe spijtig dan ook. 

Gelukkig zijn er ook wel positieve en hoopvolle ontwikkelingen. Er is meer aandacht en waardering voor de natuur in de stadstaat Nederland. Er is een zekere consensus over een progressieve aanpak van wateroverlast versus droogteproblemen. Er wordt gewerkt aan een betere beheersing van het mobiliteitsvraagstuk: files, het vliegverkeer, vervuilende auto’s en motorrijtuigen, niet nuttige verplaatsingen van personen, vee en goederen, dat moet allemaal niet terug naar het niveau van 2019.

Wat woningbouw betreft komt er een doorbraak van een ‘nieuw’ materiaal: hout!

Hout is een volwaardig vervanger van beton en baksteen. Hout als bouwgrondstof haalt CO2 uit de lucht en legt dat voor jaren vast. Ook voor het duurzaam circulair bouwen is hout uitermate geschikt. Denk nu niet alleen aan tiny houses. In Noorwegen staat met 86 m het hoogste houten gebouw van Europa. Met appartementen, kantoren en een hotel. Het moet niet moeilijk zijn om ook in Nederland bio-based wijken te bouwen. Hout is overigens ook nog een stuk goedkoper (hoewel in de huidige inflatieronde de prijzen flink zijn gestegen, jammer).

Veluwe

Nieuw Beleid

Wat één persoon toch een enorme invloed kan hebben op wel en wee van zowat de hele wereld, dat blijft fascinerend. Zo heeft de Amerikaanse president Biden met zijn on-line klimaatconferentie een ambitieus klimaatplan gepresenteerd, dat ook nog is omarmd door de uitgenodigde wereldleiders. En dat verder gaat dan de Europese plannen. Geld is opeens geen probleem meer, want de benodigde miljarden worden terugverdiend. Want de wereld zal door de beoogde mindere opwarming minder grote schade oplopen. Wat gaat Nederland hiermee doen? Onze opgave is gigantisch én ingewikkeld. Het coronaproject is er pienuts bij. Wij moeten van het ‘stikstof’ af. We moeten de CO2-uitstoot tot nul terugbrengen. We moeten een miljoen huizen bouwen. We moeten veel meer natuur, voor de mens, voor de biodiversiteit, voor de leefomgeving. We moeten een andere vorm van waterbeheer ontwikkelen, want verdroging en overlast worden beide dramatisch erger. We moeten anders denken over landbouw en industrie; deze moeten duurzaam en kringloop worden. Daarbij komt dat geen van deze zaken los kunnen worden aangepakt, integendeel, alles hangt met alles samen. Sowieso moeten we het idee loslaten dat we een ‘land’ zijn. We zijn een stadstaat, qua inwonergetal vergelijkbaar met groot Londen en kleiner dan een aantal Chinese steden, Caïro, Lagos en nog veel meer. Dat in onze Grote Stad dan wel 60% boerenland is met enorme arsenalen raaigras en mais, is bizar. De ruimte voor woningen, gezonde natuur, flora en fauna zal hoe dan ook een forse vermindering van landbouw en veehouderij vergen. Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is hierover volstrekt duidelijk. Afijn: we krijgen (op termijn?) een nieuwe regering (met een nieuwe bestuurscultuur?) en dat zal een formidabele regering moeten zijn om de geschetste uitdaging met moeilijke politieke beslissingen aan te gaan. Wij zijn benieuwd. We gaan in ieder geval door ons leven en werk zo duurzaam mogelijk te maken. Steeds nadenken over wat we doen, wat we eten, wat we kopen en hoe we onze mobiliteit organiseren. Dat klinkt vermoeiend, maar het wordt op de duur een vanzelfsprekende gewoonte. 

Veluwe

Veluwe

Duurzame politiek

April begon wel goed dit jaar: een zeldzaam vuurwerk in de politiek. Dat speelde in de net nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer, waarbij het verhit debat helemaal niet ging om corona, energietransitie, klimaat en woningbouw. Terwijl dat toch echt de grote uitdagingen zijn, niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa, eigenlijk voor de hele wereld. Wij hopen dat het gekissebis over personen, aantekeningen en functies elders snel naar wat zijkamertjes wordt verdreven. De toekomst staat voor de deur en – hoewel niet maakbaar – zullen we heel veel energie (en geld) moeten steken in projecten die de toekomst een wat beter aanzien moeten geven. De welvaart hoeft niet omhoog, maar het welzijn wel graag. Dus: meer natuur, meer diversiteit in stad en land, meer betaalbare woningen, meer balans tussen cultuurland en natuurland, minder mobiliteit, minder verkwisting, minder uitstoot van CO2 en stikstofverbindingen, minder gebruik van fossiele brandstoffen; kortom meer duurzaamheid. Een serieus verlanglijstje voor een serieuze regering. Ook de lokale overheid heeft een belangrijke rol in de verwezenlijking hiervan. En de particulier, wijzelf dus, zal ook aan de bak moeten. Nadenken over wat we doen, kopen, eten en weggooien. 

Het zijn goede voornemens, die niet alleen de eerste week van een nieuw jaar bepalen. Als corona voorbij is kunnen we met nieuwe energie aan de slag. “Doorpakken nu!”  

Zon & Wind

Nu duidelijk is dat februari toch voor de hele maand ‘op slot zit’ en de voortdurende berichtgeving over corona en vaccinatie almaar meer van hetzelfde lijkt te worden, moeten we misschien de aandacht op het klimaatprobleem intensiveren. Die was voor even verdrongen, maar het probleem wordt elke dag groter. Er is een klimaatakkoord en dat eist forse investeringen in het opwekken van niet-fossiele energie. Ofwel: voor het jaar 2030 moeten er 3180 windmolens zijn geplaatst (250 m hoog) en 69000 voetbalvelden met zonnepanelen. Dat vergt zeer veel ruimte, waarbij je moet bedenken dat vooral windturbines ver van bewoning en uit het zicht van landschapswaarde moeten staan. Terwijl er in Nederland ook veel nieuwe ruimte moet worden vrijgemaakt voor nieuwe woningen met bijbehorende infrastructuur. Terwijl er ook afspraken zijn over het uitbreiden van onze natuurgebieden en bosaanplant. Terwijl het ruimtebeslag van onze geïndustrialiseerde landbouw er evenmin minder op wordt. 

Hoe gaan we dat oplossen? Er zijn veel strijdige belangen en we hechten óók aan ons gevarieerde Nederlandse landschap, dat “niet de dupe mag worden van windmolens” (krantenkop van 1 februari). Het lijkt duidelijk dat een toekomstgerichte oplossing een strakke centrale regie vereist. Van regionale bestuurders, gemeenten, projectontwikkelaars en andere belangenorganisaties kan je niet verwachten dat die samen tot een structureel resultaat kunnen komen. De ‘keukentafeloplossing’ is simpel: windturbines op zee, zonnepanelen op de daken, centraal landschapsbeheer, investeren in waterstofeconomie en energie uit aardwarmte. 

Maar ja: wij gaan er niet over (gelukkig maar!). Wat we wel kunnen doen is duurzaam blijven werken en denken, isoleren, zuinig zijn met energieverbruik, enz. En, niet te vergeten: we hebben de keus om straks te stemmen op een partij die klimaat en leefbaarheid hoog in de prioriteitenlijst heeft staan.

Verwachtingen

Het was wel een raar feestje, de oud&nieuw viering dit jaar. Veel mocht niet en werd toch gedaan. Velen zagen in 2020 hun leven op zijn kop gezet en velen wachten met hoop en vrees over wat het jaar 2021 gaat brengen. Zijn de verwachtingen hoog gespannen? Er valt zeker heel veel te doen om van 2021 een geslaagd jaar te maken. Zoals het succesvol bestrijden van de pandemie, met ‘maatregelen’ en met vaccinatie. Dan zal het volgend oud&nieuw een stuk feestelijker kunnen zijn. Mits er zich geen nieuwe onverwachte problemen voordoen. Ook zouden we dan onze aandacht weer kunnen wijden aan de al bestaande problemen, die er niet minder op zijn geworden. Zoals de woningnood. Alleen al in Den Haag moeten 50000 huizen worden bijgebouwd in de komende jaren. Dat is voor het huidige tekort en ook voor de verwachte bevolkingsgroei van 80000 inwoners tot 2040. Een megaproject kan je dat wel noemen. 

Een ander nijpend probleem is het klimaat. De onderzoeken naar de wijze waarop de aarde warmer wordt zijn alarmerend. We moeten mondiaal onze huidige leefstijl drastisch veranderen, niet alleen individueel; ook de grote bedrijven en hele staten zullen dat moeten. Welke organisatie is bij machte het leidende voortouw te nemen en ‘maatregelen’ af te dwingen? Kijkend naar machtsconcentraties die dat zouden aankunnen, kom je bij de EU, de VS, China, de VN. Het lijkt op korte termijn niet waarschijnlijk dat van die kant veel te verwachten valt. Er wordt door sommigen gespeculeerd op nieuwe, nu nog onbekende technologische ontwikkelingen, die ons zouden kunnen redden. Dat lijkt ons meer op ‘hopen op een wonder’. En anders?

Onze eigen verwachtingen zijn wat kleinschaliger. We verwachten voor ons bedrijf gewoon een goed jaar. We zitten in de gelukkige sector, die niet zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. 2020 was niet slecht en we denken dat ook 2021 goed zal zijn. We wensen onze klanten evenzo een goed 2021, met de verwachting dat wij in 2021 nog veel voor U kunnen betekenen.  

19 december 2020 tot 4 januari 2021 gesloten

Beste klanten en relaties,

Vanaf 19 december 2020 tot 4 januari 2021 zijn wij gesloten i.v.m. kerstvakantie

Heeft u een vraag of opmerking kunt u altijd met ons bellen 0704065089

Team Den Haan

Plannen…

De merkwaardige zomervakantie 2020 is achter de rug. De scholen “zijn weer begonnen”. De coronabesmettingen lopen weer op. De regering heeft zijn prinsjesdag gevierd, ook al op ongewone wijze. De economie is in een mallemolen terechtgekomen. De politiek gaat vanzelfsprekend vooral daarover. Maar terwijl dat, gaat het leven door. Wij hebben het druk met onze uitvoerende werkzaamheden; we doen onze dagelijkse boodschappen; vervoeren ons (met mondkapje) in trein en bus; het verkeer is als vanouds en het geld rolt (met miljarden). 
Maar wat ook doorgaat zijn de klimaatverwoestende activiteiten van de mensheid. Hoe zit het met de Green Deal, waarover we vóór de vakantie nog enthousiast hebben gesproken? Wel, in de troonrede en de rijksbegroting komt die term niet voor. Wel wordt geld uitgetrokken voor het al bestaande klimaatbeleid, maar naar ons idee is er echt wel meer nodig. Ambitieuzer zijn de klimaatactieplannen voor 2030 van de Europese Commissie. Frans Timmermans zegt zelfs dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Maar dan moet je wel 27 landen meekrijgen. Gaat dat lukken? De kritiek is al niet mals: de eigen juridische dienst stelt dat de klimaatvoorstellen strijdig zijn met het verdrag van de Europese Unie. Tja. 
Om het doel van die ‘2050’ te halen moet er veel meer worden gerecycled. De plannen daarvoor spreken ons wel aan. Zo moet er veel minder plastic worden gebruikt, moeten microplastics in de ban, kan de huidige 200 kg verpakkingsmateriaal per burger ook veel minder, doen we veel langer met onze kleding en moeten huizen op een andere manier, ‘herbruikbaar’ worden gebouwd. Dat zijn allemaal concrete zaken waar wij ook als particulier aan kunnen meewerken. 
Als we willen.

Isolatie en Ventilatie

Het heeft me wel een beetje verbaasd, het enthousiasme, de uitgelatenheid waarmee de Nederlanders op 1 juni naar buiten stormden, stranden, parken en terrassen en winkelstraten bezetten alsof ze na een lange tijd van duistere eenzame opsluiting eindelijk werden vrijgelaten. Anderhalvemeter was even niet meer zo’n dwingende verplichting. Uit de isolatie, de vrijheid in. Dit begrip ‘isolatie’ is toch van een andere betekenis, dan waar wij met herhaling op hebben gewezen in eerdere nieuwsbrieven. Isoleer je woning, je houdt de warmte binnen en de kou buiten en de energierekening laag. Dat propageerden wij en doen dat nog steeds. Maar net zo belangrijk daar hoort óók ventilatie bij. Zorg voor een goed binnenklimaat, met verse zuurstof en goede luchtzuivering. Nu blijkt het coronavirus het begrip ventilatie ook  naar een hoger plan te hebben getild. Het is inmiddels duidelijk geworden dat in de buitenlucht, met wind (en zon), de besmettingskans gering is. Besmettingen vinden plaats in binnenruimtes met stilstaande lucht: sportscholen, kantoortuinen, volle bars en disco’s, verzorgingshuizen, volle treinen en trams. En waar mensen massaal dicht op elkaar staan, zoals bij demonstraties, carnaval. Want daar is evenmin luchtverversing. (Het is onderzocht dat bij startlocaties van hardloopwedstrijden, de CPC bijv., in de dichte lopersmassa de temperatuur zo’n twee tot vier graden boven de buitentemperatuur stijgt). 

Gelukkig kunnen wij met ons bedrijf bijdragen aan gezonde werk- en leefomstandigheden. We hebben de ervaring en kennen de mogelijkheden om een goede balans tussen isolatie en ventilatie te realiseren. Let op: dat is altijd maatwerk; geen bedrijf of woning is gelijk. Wilt U meer weten, dan bent U altijd welkom voor advies.

{PS: 5 juni is ‘Wereldmilieudag”. hoe gaan we dat vieren?}

De beroemde paardenrace vin Sienna. Er staan 15000 mensen op het plein. Na de coronatijd zal dit niet meer mogen.

www.travelaroundwithme.com/de-palio-race-palio-dell-assunta/