Duurzame verkiezingen

Zoals bijna alles zijn ook de verkiezingen anders dan gebruikelijk. Dat geldt ook voor de partijprogramma’s. Corona heeft het gehele geldwezen en de economie op zijn kop gezet. Geld genoeg en er worden miljarden besteed aan de bekende thema’s als woningbouw, klimaat en milieu, energie(transitie), onderwijs en zorg. Wat ons vooral interesseert is de mate van duurzaamheid in die programma’s. Dat varieert nogal zoals blijkt uit de analyse van het “Planbureau voor de leefomgeving” (PBL*). Duurzaamheid vertaalt zich in de strijd tegen klimaatverandering in het sterk terugdringen van de CO2 uitstoot. D66 en GL zijn daarin koplopers. Wat de energie betreft moeten de ‘schone’ energiebronnen: wind, zon, aardwarmte, waterstof verder worden gestimuleerd en de subsidies voor de fossiele brandstoffen snel worden afgebouwd. Kernenergie wordt ook genoemd als een schone energiebron (VVD), maar een kerncentrale bouwen kost minimaal tien jaar, zodat hiervan geen bijdrage voor het halen van het klimaatdoel, in 2030 kan worden verwacht. 

Voor de woningnood zeggen alle partijen dat het miljoen woningen in tien jaar moet worden gerealiseerd. Dat lijkt het PBL volstrekt onmogelijk: teveel problemen met bouwgrond, bureaucratie en trage procedures. En voor duurzaam bouwen mag nog wel wat worden geïnnoveerd. Zo is bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van het produceren van cement enorm. Innovatie in bouwgrondstoffen zou zeer helpen. Daarover is niet veel te vinden in de partijprogramma’s. 

De huidige industriële landbouw is ook niet langer houdbaar. Landbouw moet zo snel mogelijk duurzaam en biologisch worden, wat betekent een reductie van de veestapel met 70%. Niet verwonderlijk dat de PvdD hier het meest ambitieus is. 

Al met al staat duurzaamheid bij de meeste partijen hoog in het vaandel, maar in de concrete maatregelen blijven ze behoorlijk vaag. 

Laten wij als kiezer alert zijn en zo mogelijk druk zetten op het verwerkelijken  van de beloofde inspanningen.

*) Analyse leefomgevingseffecten

Verkiezingsprogramma’s 2021-2025

01-03-2021 | Rapport

Op verzoek van het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie heeft het PBL hun verkiezingsprogramma’s voor de periode 2021-2025 geanalyseerd op effecten voor de leefomgeving. In het rapport zijn de effecten van maatregelen voor vier thema’s in kaart gebracht: Mobiliteit & bereikbaarheid, Klimaat & energie, Landbouw, voedsel & natuur en Wonen. Er zijn belangrijke verschillen tussen de partijen in de keuze van de maatregelen, de intensiteit van de bijbehorende instrumenten en de effecten op de leefomgeving.

versnelling woningbouw in Utrecht
bouwenuitvoering.nl

veeteelt – medicatores
glavitech.com

Nucleaire energie in Nederland, pricewise.nl